Najpopularniejsze usługi

Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na realizacji wolnostojących parterowych budynków gospodarczych

Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę

Zezwolenie na zbieranie odpadów

Usługa umożliwia złożenie wniosku o uzyskanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Wniosek mogą złożyć posiadacze odpadów prowadzący działalność w zakresie zbierania odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności...

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Usługa umożliwia uzyskanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii II

Zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu...

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora

Decyzja przenosząca pozwolenie na budowę obiektu budowlanego zostaje wydana na wniosek nowego inwestora

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnion...

Postępowanie w zakresie praw konsumenckich

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa konsumenckiego, słusznego interesu konsumenta, w br...

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej)

Usługa umożliwia zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na realizacji wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczy...

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie pomostów

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie pomostów o długości całkowitej do 25 m i wysokości 2,5 m, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, służących do cumowania niewielkich jednos...

Zgłoszenie do Rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów

Usługa umożliwia zgłoszenie do rejestru posiadaczy odpadów, zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

wyników