Nazwa usługi: Zawiadomienie o zbyciu pojazdu zarejestrowanego
   
Kogo dotyczy: Właściciele pojazdów, którzy sprzedali pojazd
   
Podstawa prawna:
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
 • Dokument, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu (np. umowa sprzedaży)
 • Dowód uiszczenia opłaty skarbowej , jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa

 • Dokument określający tożsamość:
  a) działającego osobiście właściciela dla osoby fizycznej, w tym również osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą oraz osoby wchodzącej w skład spółki cywilnej,
  b) przedstawiciela.
 • W przypadku spółki cywilnej umowa spółki cywilnej.
 • Potwierdzenie aktualnego ubezpieczenia OC do wglądu.
 • W przypadku działania przez przedstawiciela pełnomocnictwo dla osoby załatwiającej sprawę - za wyjątkiem sytuacji, w których uprawnienie do reprezentacji jest uwidocznione w publicznie dostępnych rejestrach.

  W przypadku podmiotów, którym może przysługiwać własność i inne prawa rzeczowe, nie rejestrowanych w rejestrach dostępnych publicznie, przedstawienie do wglądu dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentacji tego podmiotu.
   
Opłaty: Brak opłat
   
Czas realizacji: Do 30 dni
   
Tryb odwoławczy: Nie dotyczy
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 2575