Nazwa usługi: Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na realizacji wolnostojących parterowych budynków gospodarczych
   
Kogo dotyczy: Obywatele i Przedsiębiorcy
   
Podstawa prawna: Ustawa
Art. 29, ust. 1, pkt 1 i art. 30 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami) ()
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500 lub 1 : 1 000 z oznaczoną i zwymiarowaną lokalizacją projektowanego obiektu,
  • opis zawierający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,
  • odpowiednie szkice lub rysunki (sporządzone w formie rysunku technicznego, obrazujące projektowany obiekt i umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu podstawowych robót budowlanych oraz uwarunkowań ich wykonania – minimum to rzut przyziemia plus przekrój przeprowadzony w charakterystycznym miejscu obiektu w tym przez fundament) a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
   
Opłaty: Zgłoszenie nie podlega opłacie.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
   
Czas realizacji: Jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych.
   
Tryb odwoławczy: Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Starosta Toruński wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 1216