Nazwa usługi: Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego inwestora
   
Kogo dotyczy: Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna
   
Podstawa prawna: Ustawa
Art. 40 ustwy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.)
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę zawierający:
    - oświadczenie podmiotu, na rzecz którego ma być przepisane pozwolenie, iż przyjmuje on wszystkie warunki zawarte w wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę,
    - oświadczenie strony, na rzecz której zostało wydane pozwolenie na budowę o wyrażeniu zgody na przeniesienie pozwolenia na budowę,
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wypełnione przez nowego inwestora
  • ostateczną decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę
  • jeżeli budowa została już rozpoczęta i minęło ponad 3 lata od wydania pozwolenia na budowę należy przedłożyć zarejestrowany przez poprzedniego inwestora dziennik budowy (kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub oryginał do wglądu)
  • dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa osobie działającej w imieniu inwestora – oryginał, odpis, wypis lub kopia
  • dowód zapłaty opłaty skarbowej za pozwolenie i pełnomocnictwo.
   
Opłaty: Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej:
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.
- od przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę – 90 zł.

W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

- wydanie duplikatu pozwolenia – 24 zł.

Nie podlegają opłacie czynności urzędowe dokonane w sprawach:
- budownictwa mieszkaniowego,
- budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
- instytucji jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego
   
Czas realizacji: Niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji wnosi się do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 189