Nazwa usługi: Zezwolenie na zbieranie odpadów
   
Kogo dotyczy: Obywatele, Przedsiębiorcy i Administracja Publiczna
   
Podstawa prawna: Ustawa
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r, poz. 21 ze zm.) - art. 42 ust.1 i ust.4, ()
Rozporządzenie
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) ()
Ustawa
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zm.). ()
Ustawa
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 267) ()
Ustawa
Ustawa z dnia 3 października 2008r. i udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ()
Ustawa
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U Nr 213, poz. 1397 ze zm.) ()
   
Lista dokumentów wymaganych do realizacji usługi:
  • dokument potwierdzający prawo do terenu, na którym będą magazynowane odpady,
  • dokument z Urzędu Gminy/ Miasta potwierdzający możliwość prowadzenia działalności w zgodzie z przepisami prawa miejscowego,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej
  • zaświadczenie o numerach NIP, REGON, o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  • decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
   
Opłaty: 616 zł za udzielenie zezwolenia
   
Czas realizacji: w ciągu miesiąca;
w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
   
Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Starosty Toruńskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
   
Wybór  podmiotu:
Liczba odwiedzin: 210