Nazwa usługi: Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, polegających na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe
   
Miejsce załatwienia sprawy:

Starostwo Powiatowe w Toruniu

Wydział Architektury i Budownictwa

Towarowa 4-6/

87-100 Toruń

http://www.bip.powiattorunski.pl/6905,zgloszenie-zamiaru-rozpoczecia-robot-budowlanych-nie-wymagajacych-pozwolenia-na-budowe-polegajacych-na-budowie-indywidualnych-przydomowych-oczyszczalni-sciekow.html

tel.: 

faks: 

   
Wymagane dokumenty:
  • oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
  • plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1 : 500 lub 1 : 1 000 z oznaczoną i zwymiarowaną lokalizacją projektowanego obiektu,
  • opis zawierający rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia,
  • odpowiednie szkice lub rysunki (zalecany projektu zagospodarowania działki i projektu budowlany, sporządzone przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka izby samorządu zawodowego. Projekt winien zawierać informację o warunkach geologicznych pod projektowanym zbiornikiem i drenażem rozsączającym) a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami,
   
Sposób załatwienia sprawy: Usługa umożliwia zgłoszenie do Starostwa Powiatowego w Toruniu wniosku o zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę
   
Opłaty:

Zgłoszenie nie podlega opłacie.
Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa – 17 zł.

   
Czas załatwienia sprawy: Jeżeli w terminie 21 dni od dnia złożenia zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu, inwestor może przystąpić do wykonania robót budowlanych
   
Tryb odwoławczy: Przyjęcie zgłoszenia nie podlega trybowi odwoławczemu. W przypadku, gdy Starosta Toruński wniesie sprzeciw do zgłoszenia w formie decyzji, przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Toruńskiego w terminie 14 dni od daty doręczenia
   
Podstawa prawna: Ustawa
Art. 29, ust. 1, pkt. 3, 3a i art. 30 ustawy z 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami) ()
   
Inne informacje:
   
Formularz elektroniczny:
   
Formularze tradycyjne:
   
Dokumenty dodatkowe:
   
Usługi powiązane: